Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I polrocze 2023